Serviciile oferite

servicii-oferite

Consecvenţa în oferirea de servicii de înalt nivel profesional, precum şi paleta variată de servicii, potrivite nevoilor fiecărui client, sunt calităţile care ne diferentiază şi care ne-au ajutat să ajungem în postura de lider de piaţă zonal.

Lucrăm, în general pe baza unor contracte ferme încheiate cu clienţii noştri şi oferim următoarele tipuri de servicii:

 • Consultanţă fiscală şi contabilă
 • Servicii de audit financiar
 • Conducerea evidenţei contabile
 • Consultanţă şi analiză economico-financiară
 • Consultanta pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

Consultanţă fiscală şi contabilă – (Departamentul Impozite şi Taxe)

 • Consultanţă sub formă de verificări cu caracter fiscal pentru a stabili în ce măsură calcularea şi vărsarea impozitelor (taxa pe valoarea adăugată, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidenţilor, impozit pe venit pentru care există obligaţia de calcul, reţinere şi virare) s-a efectuat corect şi dacă prevederile legislaţiei fiscale şi contabile au fost respectate în mod riguros;
 • Identificarea şi aplicarea facilităţilor fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Asistenţă de specialitate în cazul în care clientul este verificat de organele Ministerului Finanţelor Publice;
 • Consultanţă în privinţa stabilirii dreptului de opţiune fiscală în vederea determinării la calcularea şi plata impozitelor de mai sus a celor mai favorabile variante legale;
 • Consultanţă fiscală la problemele relative la procedura fiscală;
 • Furnizarea operativă a celor mai recente modificări ale actelor normative cu caracter fiscal, precum şi a posibilităţilor de valorificare a acestor informaţii şi de adaptare la schimbările legislative intervenite;
 • Asistentă la intocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe;
 • Identificarea politicilor contabile şi fiscale cele mai adecvate;
 • Studii şi analize privind oportunităţile create de legislaţia fiscală şi contabilă;
 • Consultanţă în fiscalitatea internaţională şi în aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;
 • Consultanţă privind reglementările pentru activităţile de import şi export;
 • Consultanţă în domeniul aplicării Standardelor Internaţionale de Raportate Financiară;
 • Participarea la redactarea contestaţiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;
 • Întocmire și actualizare a dosarului prețurilor de transfer.

Departamentul Impozite şi Taxe asigură serviciile prezentate mai sus prin deplasarea lunară la sediul clientului a unor echipe formate din specialişti: consultanţi fiscali, experţi contabili şi consilieri juridici, întocmindu-se lunar un raport de activitate detaliat pe fiecare tip de problemă împreună cu recomandările aferente.

Servicii de audit financiar – (Departamentul Audit)

 • Servicii de audit situaţii financiare (inclusiv situaţii financiare întocmite în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS);
 • Servicii de audit situaţii financiare consolidate;
 • Audituri ale componentelor individuale ale situaţiilor financiare şi ale elementelor specifice, ale conturilor sau aspectelor unei situaţii financiare;
 • Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare;
 • Misiuni de efectuare a procedurilor convenite privind informaţiile financiare;
 • Audit fonduri europene nerambursabile (POCU, POR, POC, PNDR, etc.)
 • Servicii de audit intern;

Conducerea evidenţei contabile – (Departamentul Contabilitate)

 • Operarea documentelor contabile primare;
 • Întocmirea şi verificarea balanţelor contabile şi a situaţiilor financiare semestriale şi anuale (bilanţul contabil);
 • Calcularea drepturilor salariale, întocmirea ştatelor de plată şi întocmirea documentelor de virament aferente acestora;
 • Întocmirea şi depunerea la termenele legale a declaraţiilor privind impozitele şi taxele;
 • Întocmirea şi întregistrarea la termenele legale a declaraţiilor privind contribuţiile sociale;
 • Completarea registrului jurnal şi a registrului cartea mare;
 • Verificarea jurnalului de vânzări, a jurnalului de cumpărări şi a registrului inventar, care vor fi conduse de către client;
 • Calcularea şi analiza principalilor indicatori economico-financiari în baza balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare;
 • Informarea periodică asupra schimbărilor legislaţiei fiscale şi contabile pentru a conduce corect evidenţa operativ-contabilă la sediul firmei şi pentru alegerea unei politici corecte la nivelul decizional al societăţii
 • Reprezentarea societăţii cu ocazia verificării evidenţei contabile de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiar-fiscale;
 • Evidenţa salariaţilor în registrul electronic al ITM, prin programul REVISAL;

Consultanţă şi analiză economico-financiară – (Departamentul Analiză Economică)

 • Realizarea diagnosticului financiar în vederea îmbunătăţirii echilibrului şi performanţelor financiare: analiza structurii financiare, analiza echilibrului financiar, analiza performanţelor economico-financiare, analiza rentabilităţii, analiza fluxurilor financiare;
 • Asistenţă privind prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor financiare;
 • Consultanţă privind managementul financiar: finanţarea investiţiilor, gestiunea capitalului de lucru, etc;
 • Realizarea studiilor de fezabilitate ca element premergător al deciziei de investiţie;
 • Realizarea planurilor de afaceri ca document de fundamentare şi control a procesului investiţional;
 • Previziunea situaţiilor financiare în cadrul elaborării documentaţiei pentru creditele de investiţii, precum şi pentru creditele de capital de lucru;
 • Elaborarea de studii de piata.

Consultanţă in vederea accesării de fonduri nerambursabile si implementarea proiectelor – (Departamentul Fonduri europene)

 • Identificarea surselor de finanţare pentru proiecte;
 • Servicii de consultanţă privind paşii în elaborarea unei cereri de finanţare;
 • Servicii de consultanţă şi asistenţă la realizarea procedurilor de achiziţie publică;